Förstelärare

På Victoriaskolan finns sex förstelärare med uppdrag ht 2023 - vt 2026. Som förstelärare agerar man som ledare i undervisningsfrågor med fokus på lärande och undervisning. Förstelärarens huvuduppgift är att utveckla undervisningen så att eleverna når så långt som möjligt och därmed förbättrar sina möjligheter att nå kunskapsmålen. En förstelärare samarbetar med skolledningen i att leda utvecklingen av den pedagogiska verksamheten på skolan. Försteläraren arbetar också med mentorskap bland lärarna samt är ett stöd för nyrekryterade lärare. Mer att läsa om förstelärarnas specifika uppdrag finns här nedan.


  

Monica LundbergMonica Lundberg, Naturvetenskap och teknik

Jag heter Monica Lundberg och arbetar som förstelärare och NT-utvecklare på Victoriaskolan.

I mitt uppdrag arbetar jag med att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. Mina två fokusområden är att öka elevers måluppfyllelse inom och intresse för dessa ämnen.

Som förstelärare har jag kontinuerliga träffar med skolans samlade NTkompetens. Tillsammans fokuserar vi på att göra undervisningen relevant och meningsfull. Inom vår NT-profil får eleverna möjlighet att träna extra på förmågorna inom naturvetenskap och teknik - ofta sker detta genom
ämnesövergripande STEAM-projekt (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). 


   

Juliane DornquastJuliane Dornquast, Tyska profilen F-6 samt kollegialt lärande

I mitt uppdrag som förstelärare kommer jag att fokusera på att främja den tyska profilen i åk F-6 på Victoriaskolan. I uppdraget ingår ett kontinuerligt befästande av den ”röda tråden” från F-9, utvärdera och utveckla språkprofilen tyska. Det innebär planering, utveckling och dokumentation av tyska-elevens val åk F-6. En nyhet för skolan under det här läsåret 23/24 är att alla elever från åk 1 läser tyska på elevens val. Jag ser även fram emot samarbetet och utbytet med en skola i Tyskland som inkluderar planeringen av en studieresa till Lübeck för eleverna som läser tyska-elevensval i åk 6. Att hålla tyska traditioner levande är en annan del i mitt uppdrag samt klassrumsbesök, handledning, gemensam planering och en regelbunden utvärdering av arbetet.

En annan del i mitt arbete som förstelärare är kooperativt och kollegialt lärande. Flertal internationella studier om kooperativt lärande visar att elever vinner både kunskapsmässigt och socialt genom kooperativa arbetssätt. Målet är att utveckla elevernas sociala kompetens, stödja elever i att föra lärande samtal, ge feedback till eleverna så att de utvecklas socialt och kunskapsmässigt. Genom att systematiskt planera, observera, ifrågasätta och utveckla undervisning tillsammans, utvecklas en gemensam förståelse av hur det går för barnen eller eleverna, vad det beror på och vad som kan göras för att utveckla deras lärande. Dessa kollegiala processer är en förutsättning för att göra erfarenhet till beprövad erfarenhet (Skolverket, 2023).


  

Hardy BobermienHardy Bobermien, Tyska profilen 7-9

Mitt uppdrag som förstelärare går ut på att främja den tyska profilen på Victoriaskolan. Som ämneslagsledare planerar jag de regelbundna mötena med skolans samlade språkkompetens. Här arbetar vi kontinuerligt med att befästa den ”röda tråden”, utvärdera och utveckla språkprofilen tyska och med att samplanera skolans språkundervisning för att tillsammans kunna bedriva en meningsfull och relevant undervisning.

Skolan erbjuder att läsa tyska från tidig ålder, vi följer tyska traditioner som Fasching, uppmärksammar Tysklands nationaldag, åker årligen till Berlin med våra 9:or, samt erbjuder en fördjupningskurs inför en examination i Zertifikat Deutsch B1 (steg 3) i samarbete med Goethe Institut. Mer om den tyska profilen hittar du under rubriken "Språkinriktningen". 


  

Karin PetterssonKarin Pettersson, Elevdelaktighet

Som förstelärare i elevdelaktighet är det mitt uppdrag att vara länken mellan elever och lärare/ledning. Jag kommer arbeta med reellt elevinflytande genom till exempel klassråd och elevråd, men också i klassrummet hos mig själv och mina kollegor. Dessutom kommer jag vara med i skapandet av skolans policydokument.

Utöver detta arbetar jag i gruppen ”Trygg i skolan” som arbetar för en aktiv värdegrund tillsammans med vår skolkurator och andra förstelärare.

Jag började på Victoriaskolan för nästan 10 år sedan och har sedan dess jobbat på högstadiet som SO-lärare, så demokrati och inflytande är något jag verkligen brinner för! Mitt primära uppdrag kommer att vara på hög- och mellanstadiet, men jag kommer också vara behjälplig för lågstadiet.


  

Lisbeth BörjessonLisbeth Börjesson, Kollegialt lärande, trygghet & studiero och språkutveckling

Jag heter Lisbeth Börjesson och undervisar i svenska och engelska på mellanstadiet. 

I mitt uppdrag som förstelärare kommer jag att leda ett fortbildningsarbete i kollegialt lärande. Victoriaskolan eftersträvar ett stabilt och målinriktat arbete samt en levande diskussion om hur studier och trygghet främjas då detta är en förutsättning för en sund inlärningsmiljö. Under läsåret kommer jag att leda fortbildningsarbetet i alla stadier där samarbetet ger vidgade perspektiv och kan på så sätt bidra till professionellt lärande, vilket i sin tur bidrar till barns och elevers lärande och till skolutveckling. Arbetet är en del i ett långsiktigt arbete som gagnar hela skolan. 

Jag kommer även att vara en del i skolans utvecklingsarbete när det gäller språkutveckling och kommer att vara synlig i verksamheten genom att erbjuda handledning och genomföra klassrumsbesök. 

Utöver detta ingår jag i gruppen ”Trygg i skolan” som arbetar för en aktiv värdegrund tillsammans med vår skolkurator och andra förstelärare. Representerar här arbetslag 4-6.


  

Charlotta LundströmCharlotta Lundström, Skolutveckling

Mitt namn är Charlotta Lundström, jag är utbildad specialpedagog och har varit anställd som specialpedagog på Victoriaskolan sedan 2018.

Mitt uppdrag som förstelärare är skolutveckling. Syftet med att bedriva skolutveckling är att främja elevernas lärande och utveckling samt förbättra lärarnas kompetens och öka skolans övergripande kvalité. Uppdraget handlar om att utveckla undervisningsmetoder och lärmiljöer som leder till ökade elevprestationer, engagemang samt kreativitet bland elever och personal. Tillsammans med skolledningen samt skolans personal kommer jag analysera vilka behov som finns i verksamhetens olika delar samt hur förutsättningarna för en förändring skulle kunna se ut. En del i uppdraget är också att följa diskussionen bland forskare, ta till vara vetenskaplig kunskap och föra in nya rön i de kollegiala samtalen genom att till exempel leda pedagogiska diskussioner.