Särskild kvot vid urval till fristående skolor

Styrelsen för Victoriaskolan har beslutat att använda sig av den tillfälliga förordningen om särskild kvot i fristående skolor. Förordningen innebär att en huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola får avsätta ett begränsat antal platser per läsår för vissa elever (särskild kvot) som ges företräde framför övriga sökande. I den särskilda kvoten får bara elever som har varit bosatta i Sverige kortare tid än två år före starten av det aktuella läsåret ingå. Förordningen träder i kraft den 11 april 2022 och gäller till och med den 30 juni 2023.