Skolutveckling och IKT

Mitt namn är Angelica Magnusson och jag arbetar som förstelärare och klasslärare på lågstadiet och har matematik och naturkunskap som mina två huvudämnen.

Mitt uppdrag på skolan som förstelärare handlar om IKT (IKT står för informations- och kommunikationsteknik och syftar till den kommunikation som uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg) och det kooperativa lärandet.

Inom IKT kommer mitt arbete främst att ske i lågstadiet och till viss del på mellanstadiet. Jag kommer att vara synlig i verksamheten genom mentorskap, klassrumsbesök och ha fortbildningsgrupper inom arbetslaget.

Jag kommer också att arbeta med en del av det kooperativa lärandet som finns som en rödtråd på skolan – detta kommer att ske genom ett fortbildningsarbete och handledning inom arbetslagen.

Angelica Magnusson

Angelica Magnusson