Styrelsen

Victoriaskolan är en fristående skola som drivs av en förening (Tyska skolan Göteborg Ekonomisk Förening). Föreningen har en styrelse som väljs av årsmötet. De flesta som är medlemmar i föreningen är föräldrar till skolbarnen. Vi som sitter i styrelsen är också föräldrar, föräldrar som fått medlemmarnas förtroende att ansvara för verksamheten i föreningen.

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att ansvara för övergripande planering och ekonomi. Det betyder att vi fattar beslut om årsplaner, budget och vissa personalärenden samt frågor som är av policykaraktär. Man kan likna detta vid en bolagsstyrelse där rektor är vd. Styrelsen träffas - sammanträder – ungefär var 6:te vecka under skolåret.

Synpunkter

Vi som sitter i styrelsen - och som valts av alla Er - vill väldigt gärna få synpunkter och idéer om hur vi kan göra skolan och dess verksamhet bättre. Det behöver inte vara ”stora projekt” - allt som kan leda till en bättre skola för våra barn är viktigt. Att driva en fristående skola är inte helt enkelt. Det kräver ett stort engemang av personal och föräldrar. Kunskap och kreativitet är inte minst viktigt.

Organisatorisk förändring

Styrelsen har under de senare åren utrett möjligheterna att genomföra en förändring av skolans huvudmannaskap. Denna förändring skulle innebära att dagens ekonomiska förening ombildas till stiftelse. Styrelsen bedömer att en sådan ombildning vore fördelaktig för skolverksamhetens fortsatta utveckling och oberoende, men konstaterar samtidigt att en sådan förändring inte åtnjuter fullt stöd bland föreningens medlemmar. Processen för att ombilda Victoriaskolans huvudman till stiftelse är därmed i nuläget vilande.

 

Styrelseledamöter 2022/2023


    

Alar Randsalu, Ordförande

Min utbildning är naturvetenskaplig, matematik och fysik. Arbetade som lärare i några år och sedan som skolledare. Har varit rektor på Göteborgs Högre samskola i över trettio år. Efter pensioneringen därifrån 2007 har jag varit skolledarare på olika skolor. Mitt liv med elever och lärare har varit mycket spännande och intressant. Har egna barn som i sin tur har egna barn. Intressen i livet förutom familjen är hälsa, motion, teater, idrott och kultur. Hoppas bidra med min erfarenhet och kunskap för Victoriaskolan.

 


  

Stefanie Zwik, Vice ordförande samt Kassör

Jag har följt skolans utveckling sedan 2005, när vår dotter började i skolan, fram till 2021 när vår son gick ur nian. Jag har varit aktiv som klassförälder och styrelsemedlem i föreningen, och vikarierade även under en övergångsperiod som skolans ekonom. Allt detta bidrog till att jag kunde bilda mig en bra uppfattning om alla processer inom skolan och om skolans position i samhället.
Idag jobbar jag som Business Controller på SKF. 

    


  

Ulf Sjöström, Sekreterare

Jag är civilingenjör, med examen, från Chalmers Tekniska Högskola. I min yrkeskarriär har jag huvudsakligen arbetat med produktutveckling inom fordonsindustrin som personalledare på olika nivåer och som projektledare för bl a komplett bil. Dessutom har jag erfarenhet av styrelsearbete inom idrottsrörelsen, skolan och som ordförande i en bostadsrättsförening. Mina två barn går på Victoriaskolan.

   


  

Jonna Engdegård, Styrelseledamot

Hösten 2018 började min son på Victoriaskolan och jag är tacksam för den verksamhet och personal som möter honom varje dag. Själv arbetar jag sedan år 2010 som gymnasielärare på en friskola i Göteborg och har även erfarenheter av fackligt engagemang då jag brinner för en god arbetsmiljö. Jag hoppas kunna bidra med de kunskaper mitt arbete gett mig här i skolans styrelse.

 

  


  

Karl Palmås, Styrelseledamot

Jag är docent vid Chalmers tekniska högskola, och arbetar mer specifikt som forskare och lärare vid avdelningen Teknik, Vetenskap och Samhälle. Jag är även ledamot i Chalmers fakultetsråd.

 

  

 


 

Denada Aiff, Styrelseledamot

Jag arbetar som Överläkare och chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag är engagerad i läkarnas utbildning och fortbildning. Jag har två barn som går i skolan. 


 

Angelica Magnusson, Styrelseledamot

Jag är legitimerad lärare i grundskolans lägre åldrar med huvudämnena naturkunskap och matematik. Varit aktiv som lärare i ca 11 år och har arbetat på Victoriaskolan i 9 år, då som klassföreståndare, arbetslagsledare samt förstelärare inom skolutveckling och IKT. Även utbildad logistiker inom Logistik och Transportledning och varit verksam i ca 3 år innan läraryrket kallade. Arbetar idag på Västsvenska Handelskammaren under kompetensförsörjning som projektledare för Mathivation. Har en dotter på skolan i lågstadiet.

  


  

Victoria Alarik, Styrelseledamot

Jag arbetar på Göteborgs Stads kulturförvaltning som strategisk utvecklare och konsulent inom konst, kultur och dans för målgruppen barn och unga. Mitt intresse för barn och unga grundar sig i jämlikhet och rättigheter, d v s alla barns rätt till bl a utbildning, konst och kultur enligt barnkonventionen. Genom skolans uppdrag kan vi nå nästan alla barn i samhället. Mina två döttrar går på skolan och trivs väldigt bra. Jag har varit engagerad som klassförälder, basaransvarig och i brukarrådet. Jag värnar om alla våra barns skolgång så den blir så bra som möjligt. Min bakgrund är professionell dansare och koreograf med utbildning från London Contemporary Dance School samt kulturvetenskap från Göteborgs universitet. Jag har tidigare också undervisat på yrkesdansgymnasium, varit ledamot i flera styrelser i kulturbranschen samt facklig representant på Fackförbundet Scen och Film. Jag ser fram emot att bidra med mina kunskaper till skolan genom styrelsen.


 

 Tina Andersson, Arbetstagarrepresentant

Sedan hösten 1998 har jag varit anställd på Victoriaskolan och jag har arbetat på både mellan- och högstadiet. För närvarande arbetar jag på högstadiet och är mentor i en av klasserna där. Jag undervisar i svenska och SO-ämnen.

 

  

 


  

Therese Stenberg

Therese Stenberg, Arbetstagarrepresentant suppleant

Är leg. lärare inriktning förskoleklass. Arbetat 19 år inom skola och förskola. Är Arbetslagsledare för fritids på Victoriaskolan.Varit Facklig inom kommunal. Har haft uppdrag som ordförande i HGF västra Göteborgs styrelse. Det är viktigt att vara delaktig och engagerad på sin arbetsplats och vara insatt i olika samhällsfrågor som berör oss alla.

    

 


 

  

Kontakta oss

Du kan kontakta oss i styrelsen via e-post:
styrelsenvictoria@gmail.com