Styrelsen

Victoriaskolan är en fristående skola som drivs av en förening (Tyska skolans ekonomiska förening). Föreningen har en styrelse som väljs av årsmötet. De flesta som är medlemmar i föreningen är föräldrar till skolbarnen. Vi som sitter i styrelsen är också föräldrar, föräldrar som fått medlemmarnas förtroende att ansvara för verksamheten i föreningen.

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att ansvara för övergripande planering och ekonomi. Det betyder att vi fattar beslut om årsplaner, budget och vissa personalärenden samt frågor som är av policykaraktär. Man kan likna detta vid en bolagsstyrelse där rektor är vd. Styrelsen träffas - sammanträder – ungefär var 6:te vecka under skolåret.

Synpunkter

Vi som sitter i styrelsen - och som valts av alla Er - vill väldigt gärna få synpunkter och idéer om hur vi kan göra skolan och dess verksamhet bättre. Det behöver inte vara ”stora projekt” - allt som kan leda till en bättre skola för våra barn är viktigt. Att driva en fristående skola är inte helt enkelt. Det kräver ett stort engemang av personal och föräldrar. Kunskap och kreativitet är inte minst viktigt.

Organisatorisk förändring

Styrelsen arbetar med en förändring av skolans huvudmannaskap, från ekonomisk förening till stiftelse. Föreningens årsstämma beslutade i oktober 2021 att genomföra förändringen, enligt en plan som framarbetats i samarbete med föreningens medlemmar, skolledningen och skolans personal, vårdnadshavare, och extern juridisk hjälp. Detta arbete fortsätter nu. Det är föreningens, styrelsens och skolans uttalade ambition att skolan och dess verksamhet behåller dagens form och innehåll, och att vårdnadshavare och elever därför märker så lite som möjligt av förändringen.

 

Styrelseledamöter 2021/2022


    

Alar Randsalu, Ordförande

Min utbildning är naturvetenskaplig, matematik och fysik. Arbetade som lärare i några år och sedan som skolledare. Har varit rektor på Göteborgs Högre samskola i över trettio år. Efter pensioneringen därifrån 2007 har jag varit skolledarare på olika skolor. Mitt liv med elever och lärare har varit mycket spännande och intressant. Har egna barn som i sin tur har egna barn. Intressen i livet förutom familjen är hälsa, motion, teater, idrott och kultur. Hoppas bidra med min erfarenhet och kunskap för Victoriaskolan.

 

 


 

Olof Hallonsten, Vice Ordförande 

Jag är sociolog och forskar om organisationer, särskilt universiteten och vetenskapens samhällsroll. Jag undervisar i organisationsteori vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och har en docentexamen i sociologi från universitetet i Bamberg, Tyskland. Mina vetenskapliga och kulturella band till Tyskland är starka efter att ha bott där både som barn och vuxen, och jag har ett starkt engagemang för fristående och idéburna verksamheter främst i skola och förskola. Den personliga kopplingen till skolans profil och mitt yrkesmässiga intresse för organisation och samhälle gjorde det naturligt för mig att ställa upp och sitta i styrelsen. Jag har två barn på skolan.

  


Ulf Sjöström, Sekreterare

Jag är civilingenjör, med examen, från Chalmers Tekniska Högskola. I min yrkeskarriär har jag huvudsakligen arbetat med produktutveckling inom fordonsindustrin som personalledare på olika nivåer och som projektledare för bl a komplett bil. Dessutom har jag erfarenhet av styrelsearbete inom idrottsrörelsen, skolan och som ordförande i en bostadsrättsförening. Mina två barn går på Victoriaskolan.

   


 

Stefanie Zwik, Kassör

Jag har följt skolans utveckling sedan 2005, när vår dotter började i skolan, fram till 2021 när vår son gick ur nian. Jag har varit aktiv som klassförälder och styrelsemedlem i föreningen, och vikarierade även under en övergångsperiod som skolans ekonom. Allt detta bidrog till att jag kunde bilda mig en bra uppfattning om alla processer inom skolan och om skolans position i samhället.
Idag jobbar jag som Business Controller på SKF. 

 

 


 

Jonna Engdegård, Styrelseledamot

Hösten 2018 började min son på Victoriaskolan och jag är tacksam för den verksamhet och personal han möter varje dag. Själv arbetar jag sedan år 2010 som gymnasielärare på en friskola i Göteborg och är även fackligt engagerad i Lärarförbundet då jag brinner för en god arbetsmiljö. Jag hoppas kunna bidra med de kunskaper mitt arbete gett mig här i skolans styrelse.

 

  


  

Karl Palmås, Styrelseledamot

Jag är docent vid Chalmers tekniska högskola, och arbetar mer specifikt som forskare och lärare vid avdelningen Teknik, Vetenskap och Samhälle. Jag arbetar också som studierektor för en av lärosätets forskarutbildningar, och sitter i Chalmers fakultetsråd.

 

  


 

Dritan Poci, Styrelseledamot

Jag jobbar inom medicin och utbildning. Engagemang, handledning och utmaning förekommer jämt i min vardag och troligtvis hjälpte de mig visa viljan att bli medlem i föreningsstyrelsen. Detta är min tredje mandatperiod, 2021-2023. Jag har två döttrar, födda 2012 respektive 2015, som går på skolan. 


Denada Aiff, Styrelseledamot

Jag arbetar som Överläkare och chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag är engagerad i läkarnas utbildning och fortbildning. Jag har två barn som går i skolan. 


 

Therese StenbergTherese Stenberg, Arbetstagarrepresentant

Är leg. lärare inriktning förskoleklass. Arbetat 19 år inom skola och förskola. Är Arbetslagsledare för fritids på Victoriaskolan.Varit Facklig inom kommunal. Har haft uppdrag som ordförande i HGF västra Göteborgs styrelse. Det är viktigt att vara delaktig och engagerad på sin arbetsplats och vara insatt i olika samhällsfrågor som berör oss alla.

   

 

 


Angelica Magnusson, Personalrepresentant suppleant

Är legitimerad lärare i grundskolans lägre åldrar med huvudämnena naturkunskap och matematik. Varit yrkessam som lärare i ca 11 år och varit på skolan i 9 år. Tidigare varit arbetslagsledare för F-3 och arbetar idag som förste lärare inom skolutveckling och IKT samt är klassföreståndare i en 3:a. Har en dotter som går på skolan.

 

 

 


 

 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss i styrelsen via e-post:
styrelsenvictoria@gmail.com