Trygghetsteam

Trygghetsteam

På Victoriaskolan arbetar vi aktivt mot mobbning och har därför ett antimobbningsteam som
benämns som Trygghetsteam.

Trygghetsteamet tar mot anmälningar avseende diskriminering, trakasserier och annan
kränkande behandling och hanterar ärenden enligt föreskriven arbetsgång. Ibland är
kränkningar en del i konflikter och då kan vi i teamet hjälpa till att reda ut konflikten.


Som elev på Victoriaskolan är du välkommen att kontakta oss om du känner dig utsatt för
trakasserier, kränkning eller mobbning på skolan. Du är också välkommen att kontakta oss
om du upptäcker eller misstänker att någon annan elev är utsatt. Du kan kontakta oss
muntligt, via post i brevlådan eller via mail. Vi tar emot dig med respekt för din integritet.
Om du anmäler att någon annan blir utsatt kan du vara anonym.


Om elev eller förälder önskar att komma i kontakt med trygghetsteamet behöver den besvara
frågorna nedan och maila till: trygghetsteam@victoriaskolan.se. Ange en kontaktadress vi
kan nå er på ifall vi behöver ställa kompletterande frågor.


Anmälan bör innehålla följande information:

  • Kort beskrivning av händelsen (datum, tid och plats):
  • Vilka är de inblandade:
  • Anmälare / kontaktuppgifter:

Skicka/ lämna in!


Trygghetsteamet består av följande personal:

Katarina Wallin
Per Hernmar
Frans Collin
Lesley Spencer
Anna Agblad
Gisela Molund
Frida Svensson

Trygghetsteamets arbete leds av skolkurator med stöd av skolsköterska.


Förebyggande arbete

Trygghetsteamet har en inledande gemensam träff i början av terminen där planering görs för
det förebyggande arbetet under terminen. Var representant ansvarar sedan för att
implementera planeringen i respektive arbetslag.


Trygghetsteamet har en avslutande och uppföljande träff i slutet av terminen där det
förebyggande arbetet utvärderas. Skolkurator ansvarar för eventuellt material till utvärdering.
Representanterna ansvarar för att inhämta uppgifter från respektive arbetslag.


Skolkuratorn ansvarar för att kalla samt hålla i dessa träffar. Ytterligare träffar kan hållas med
respektive representanter under terminen utifrån behov.


Ärendehantering

Inkomna ärende handläggs inledande av skolkurator och skolsköterska i anslutning till
Elevhälsan.


För vidare handläggning och hantering av ärendet kopplas representanter utifrån aktuellt
arbetslag från Trygghetsteamet in där vidare arbetsfördelning sker.


Återkoppling av ärendehantering sker till skolkurator och ledningen innan ärende avslutas.